# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
21:50:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
21:49:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
21:49:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
21:47:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
21:50:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
21:49:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
21:50:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
21:45:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
21:51:48
10 Midare Uchi
21:47:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
21:51:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
21:49:29