# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
19:49:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
19:48:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
19:48:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
19:46:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
19:49:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
19:48:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
19:49:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
19:44:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
19:50:48
10 Midare Uchi
19:46:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
19:50:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
19:48:29